Uloga Jelovnika U Svetskoj Revoluciji Gratis PDF

 - Uloga Jelovnika U Svetskoj Revoluciji

Uloga Jelovnika U Svetskoj Revoluciji  • Título: Uloga Jelovnika U Svetskoj Revoluciji
  • Editor: Agencija Tea Books
  • Publicado: 17.11.2015
  • Género: Literatura
  • ISBN: 9788663290150
  • Tamaño: 5.40MB
  • Idiomas: Español
  • Formato : PDF, EPUB

Descargar Uloga Jelovnika U Svetskoj Revoluciji Gratis Epub

„Mikljina Uloga jelovnika je na trenutke bliska onim anglosaksonskim sjajno pisanim, nepretencioznim bihejvioristi?kim studijama. Ako smo je u prvi mah ?itali kao miksturu manje ili više vešto odabranih bizarnosti iz ’medijske kaše’ teku?eg vremena, i to u ?asu kada su tek po?ele da popuštaju brave na ?eli?nim vratima Isto?nog dvorca, danas ih ?itamo kao autorski brevijar ljudske gluposti, taštine i oholosti minulog razdoblja, brevijar toliko neverovatan da je, kona?no, apsolutno literarno istinit.“ (Mihajlo Panti?: Šta ?itam i šta mi se doga?a, KOV Vršac)„Ove pri?e su jedinstvene i u stilu i u sadržini, što ih ?ini vrlo osobenim. Njihov nadrealisti?ki aspekt ?ini ih, tako?e, vrlo originalnim. Ima u njima ne?eg gotovo mitskog i vilinskog.“ (Iz recenzije za izdanje na engleskom jeziku izdava?ke ku?e Minerva, London)„Uloga jelovnika govori o izopa?enostima savremenog sveta. Kraljevi i predsednici, azijski prin?evi i afri?ki imperatori, despoti i pape, ?uvari zatvora i psihijatri cara, trockisti i zvani?nici, svi opisani na jedinstven na?in koji, iza živopisno naslikanih prizora, otkriva ludilo i nadmenu sujetu vlasti i ideologija. Pozornica za samo naizgled neubi?ajene doga?aje doslovno je ceo svet, po?evši od vatikanskih sabora i raskošnih prijema u Njujorku, od ’Aminovih ?asovnika’ u Kampali do ’ljudi od papira’ u Ujedinjenim nacijama.“ (Iz recenzije urednika Minerve, London)

20.03.2019

Los Mejores Ebooks Para Leer